ХЕХ шийдвэр 

МУИС-ийн Хөтөлбөрийн Ерөнхий Хорооны хурлын шийдвэр

# Огноо Байршил Шийдвэр
1 2021-06-14 16:00:00 онлайн
2 2021-05-06 13:00:00 онлайн
3 2021-04-15 13:00:00 онлайн
4 2020-11-17 11:00:00 онлайн
5 2020-06-11 10:00:00 МУИС-ийн хичээлийн 1-р байр 320 тоот
6 2020-05-29 10:00:00 МУИС-ийн хичээлийн 1-р байр 320 тоот
7 2020-01-24 10:00:00 МУИС-ийн хичээлийн 1-р байр 320 тоот
8 2019-12-04 10:00:00 МУИС-ийн хичээлийн 3-р байр 221 тоот
9 2019-10-30 10:00:00 МУИС-ийн хичээлийн 1-р байр 320 тоот
10 2019-05-24 10:00:00 МУИС-ийн хичээлийн 1-р байр 320 тоот
11 2018-11-29 10:00:00 МУИС-ийн хичээлийн 1-р байр 320 тоот
12 2018-06-14 10:00:00 МУИС-ийн хичээлийн 1-р байр 320 тоот
13 2018-05-10 10:00:00 МУИС-ийн хичээлийн 1-р байр 320 тоот
14 2018-01-29 10:00:00 МУИС-ийн хичээлийн 1-р байр 320 тоот
15 2018-01-03 10:00:00 МУИС-ийн хичээлийн 1-р байр 320 тоот
16 2017-12-20 10:00:00 МУИС-ийн хичээлийн 1-р байр 320 тоот
17 2017-05-10 10:00:00 МУИС-ийн хичээлийн 1-р байр 320 тоот
18 2016-10-13 10:00:00 МУИС-ийн хичээлийн 1-р байр 320 тоот
19 2016-06-20 10:00:00 МУИС-ийн хичээлийн 1-р байр 320 тоот
20 2016-04-28 10:00:00 МУИС-ийн хичээлийн 1-р байр 320 тоот
21 2016-04-14 10:00:00 МУИС-ийн хичээлийн 1-р байр 320 тоот
22 2016-03-31 10:00:00 МУИС-ийн хичээлийн 1-р байр 320 тоот
23 2015-04-01 10:00:00 МУИС-ийн хичээлийн 1-р байр 206 тоот
24 2015-03-09 10:00:00 МУИС-ийн хичээлийн 1-р байр 206 тоот
25 2015-01-23 10:00:00 МУИС-ийн хичээлийн 1-р байр 206 тоот
26 2015-01-22 10:00:00 МУИС-ийн хичээлийн 1-р байр 206 тоот
27 2015-01-21 10:00:00 МУИС-ийн хичээлийн 1-р байр 206 тоот
28 2015-01-19 10:00:00 МУИС-ийн хичээлийн 1-р байр 206 тоот
29 2014-10-14 10:00:00 МУИС-ийн хичээлийн 1-р байр 206 тоот
30 2014-07-08 11:00:00 МУИС-ийн хичээлийн 1-р байр 206 тоот
31 2014-06-27 10:00:00 МУИС-ийн хичээлийн 1-р байр 206 тоот
32 2014-06-26 10:00:00 МУИС-ийн хичээлийн 1-р байр 206 тоот
33 2014-06-25 10:00:00 МУИС-ийн хичээлийн 1-р байр 206 тоот
34 2014-04-30 10:00:00 МУИС-ийн хичээлийн 1-р байр 206 тоот