Тоон дэлхий Технологийн дэвшил Бидний зорилго

Байгаль орчныг зайнаас тандан судлал хөтөлбөрийн мэдээлэл

Хөтөлбөрийн танилцуулга

Хөтөлбөрийн давуу тал, онцлог

Төгсөгчдөд олгох мэдлэг, чадвар, дадал

Газарзүйн мэдээллийн систем болон зайнаас тандан судлалын програм хангамжуудыг ашиглан орон зайн өгөгдлийг тоон хэлбэрт оруулах, нисгэгчгүй нисэх аппаратаар зураглал хийх, агаар сансрын тоон мэдээлэл боловсруулах, орон зайн өгөгдөлд дүн шинжилгээ хийх, хэрэглээ үүсгэх, гурван хэмжээст зураглал хийх, төрөл бүрийн гео мэдээллийн сан байгуулах удирдах, зохион байгуулах, байгаль, нийгмийн хувьсал, зүй тогтолыг таньж мэдэх, харьцуулан судалгаа хийх, байгаль, нийгмийн асуудлыг шинжлэх ухаанаар аймаг нийслэл дүүргийн газрын алба шинжлэх ухааны академийн харьяа хүрээлэн байгаль, нийгмийн хувьсал, зүй тогтлыг таньж мэдэх, харьцуулан судалгаа хийх, байгаль, нийгмийн асуудлыг шинжлэх ухаанчаар задлан шинжлэх

Ажлын байр, ажил олгогчдын төлөөлөл

 • Аймаг, нийслэл, дүүргийн газрын алба
 • Шинжлэх ухааны академийн харъяа хүрээлэнгүүд 
 • МУЗГ - ын Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам
 • МУЗГ - ын Зам, тээврийн хөгжлийн яам
 • МУЗГ - ын Барилга, хот байгуулалтын яам
 • Ус, цаг уурын эрдэм шинжилгээний хүрээлэн
 • Цагдаагийн ерөнхий газар
 • Хил хамгаалах ерөнхий газар
 • Батлан хамгаалах яам
 • Онцгой байдлын ерөнхий газар
 • Байгаль орчны үнэлгээний компани
 • Төрөл бүрийн зураглалын компани
 • Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газар