Улс төр судлал хөтөлбөрийн мэдээлэл

Хөтөлбөрийн танилцуулга

Суралцагчдад улс төрийн шинжлэх ухааны онол үзэл баримтлал, орчин үеийн арга технологийн мэдлэгийг эзэмшүүлж, улс төрийн мэдээллийг задлан шинжлэх, дүгнэлт гаргалгаа хийх, тайлбар өгөх, эзэмшсэн мэдлэгээ үр дүнтэй хэрэгжүүлэхэд оршино. 

Дараах чиглэлээр мэргэшиж болно 

  • Орчин үеийн улс төр судлал (улс төрийн шинжлэх ухааны хөгжил, улс төрийн үйл явц, Bонголын улс төр, масс медиа…) 
  • Харьцуулсан улс төр судлал (улс төрийн онол, үзэл баримтлал, улс төрийн практик үйл явцын харьцуулал, бүс нутаг соёлын харьцуулал…) 
  • Улс төрийн сэтгэлгээ (улс төрийн сэтгэлгээний түүх, улс төрийн философи, орчин үе, шинэ үзэл баримтлал, үндсэн хуульт ёс…) 
  • Олон улсын харилцаа (онол үзэл баримтлал, түүх, дипломат ёс, төр улс, үндэсний ашиг сонирхол, даяаршил, олон улсын байгууллага…) 
  • Төрийн удирдлага (төрийн онол, эрх зүйн орчин, засаглалын тогтолцоо, нутгийн удирдлага, иргэний нийгэм...) 

Хөтөлбөрийн давуу тал, онцлог

Төгсөгчдөд олгох мэдлэг, чадвар, дадал

Ажлын байр, ажил олгогчдын төлөөлөл

Төрийн алба 

Монгол улсын УИХ-ын Тамгын Газар, Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газар, Яам тамгын газар, Төрийн алба, Орон нутгийн засаг захиргааны байгууллага, Их дээд сургууль, Эрдэм шинжилгээ судалгааны хүрээлэн, Олон улсын байгууллага гэх мэт 

Хувийн хэвшил 

Судалгааны байгууллагуудад судлаач, хувийн их дээд сургуульд багш, эрдэм шинжилгээний ажилтан улс төрийн тоймч, шинжээч гэх мэт

Улс төр судлалын тэнхим хөтөлбөрүүд