Биологийн тэнхим

Багш, байгалийн ухааны боловсрол (Биологи)

Багш, байгалийн ухааны боловсрол (Биологи)

Биологийн системд явагддаг биологийн хууль, зарчмын онол, туршлагын аргуудтай танилцаж цаашид тэдгээрийг ашиглан бие даан сургалт, судалгаа явуулах ерөнхий арга барил, чадвартай болсон байх, ерөнхий боловсролын сургуулийн дунд болон ахлах ангийн сурагчдад лабораторийн болон дадлагын хичээлийн сургалт, судалгаа явуулах зэрэг чадварыг эзэмшинэ.

Цааш унших

Биологи

Биологи

Биологи ба холбогдох шинжлэх ухаан, технологийн салбарт шинэ мэдлэг бүтээж, түгээн дэлгэрүүлдэг, тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал, улс орын хөгжилд хувь нэмэр оруулж чадах бакалаврын зэрэгтэй боловсон хүчин бэлтгэх зорилготой.

Цааш унших

Биотехнологи

Биотехнологи

МУИС-н Биологийн тэнхим нь Биотехнологийн бакалаврын сургалтыг хариуцан явуулах бөгөөд энэхүү хөтөлбөр нь биотехнологийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг үйлдвэр аж, ахуйн газар, эрдэм шинжилгээний хүрээлэн, их дээд сургуулиудад ажиллах мэргэжилтэн бэлтгэх зорилоготой.

Цааш унших

Биохими

Биохими

Монгол Улсын засгийн газраас тавигдаж байгаа хэд хэдэн хөтөлбөрийг шийдэх боловсон хүчнийг бэлтгэхэд төгсгөж байгаа биохимичдийн биологи, химийн суурь мэдлэгийг гүнзгийрүүлэх, нөгөө талдаа бусад байгалийн ухааны мэдлэгийг өргөсгөх орчин үеийн шаардлага тавигдаж байгаатай холбоотой энэхүү хөтөлбөрийг шинэчлэн боловсрууллаа.

Цааш унших

Экологи

Экологи

Экологи бол организмын тархац, элбэгшлийн зүй тогтлыг судалдаг биологийн шинжлэх ухааны салбар юм.

Цааш унших

Биологийн нөөцийн менежмент

Биологийн нөөцийн менежмент

Биологийн нөөц судлалын чиглэлээр онолын болон практик суурь мэдлэг эзэмшсэн бакалаврын зэрэгтэй боловсон хүчин бэлтгэх зорилготой.

Цааш унших