Боловсрол, сэтгэл судлалын тэнхим

Сэтгэл судлал

Сэтгэл судлал

Сэтгэл судлал чиглэлийн бакалаврын боловсролын агуулга, түүний үнэлгээ, сургалтын хугацаа, сургалтын орчинд тавин үндсэн шаардлагыг баталгаажуулж, дээд боловсролын сургалтын байгууллагын үйл ажиллагааны бие даасан байдлыг хангаж сургалт нийгэм, хүмүүнлэгийн болон салбарт шинэ мэдлэг бүтээж түгээн дэлгэрүүлэх, тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал бүхий үндэсний хөгжлийн үзэл баримтлалыг харгалзах нөхцөл бүрдүүлэхэд чиглэнэ.

Цааш унших