Сэтгүүл зүй, олон нийтийн харилцааны тэнхим

Сэтгүүл зүй

Сэтгүүл зүй

Монгол улсад сэтгүүлзүй болон сэтгүүлзүйн судлал шүүмжлэлийг хөгжүүлэх үндэсний хэмжээнд тэргүүлэх төв байж, олон нийтийн мэдээллийн аль ч хэрэгсэл салбарт ажиллах мэдлэг дадал чадвартай, хөрвөх чадвар бүхий хүний нөөц бэлтгэхэд хөтөлбөрийн зорилго оршино.

Цааш унших