Европ судлалын тэнхим

Гадаад хэл, орон судлал /Франц/

Гадаад хэл, орон судлал /Франц/

МУИС-ийн эрхэм зорилгод нийцсэн Монгол улсын франц хэл, франц судлалын салбарт тогтсон уламжлалд суурилсан орчин үеийн чиг хандлагад нийцсэн шинэ мэдлэг бүтээж, түгээн дэлгэрүүлдэг, улсын хэмжээний судлалын бодлого, хэтийн төлөвийг тодорхойлсон сургалт, судалгааны төв байж, өрсөлдөх чадвартай мэргэжилтэн бэлтгэхэд оршино.

Цааш унших

Хэл шинжлэл /Герман/

Хэл шинжлэл /Герман/

Орчин үеийн чиг хандлагад нийцсэн Европын олон хэлний хөтөлбөрийн (Common European Framework for Languages: Teaching, Learning, Assessment) /http://www.

Цааш унших

Хэл шинжлэл /Орос/

Хэл шинжлэл /Орос/

3. Хөтөлбөрийн тодорхойлолт (Хөтөлбөрийн зорилго, зорилт, МУИС-ийн эрхэм зорилготой уялдсан байдал): “Гадаад хэл шинжлэл, орос хэл шинжлэл” мэргэжлийн хөтөлбөрийн өнөөгийн зорилгыг бид дараах байдлаар тодорхойлж байна.

Цааш унших

Гадаад хэл, орон судлал /Итали/

Гадаад хэл, орон судлал /Итали/

МУИС-ийн эрхэм зорилгод нийцсэн Монгол улсын Итали хэл, итали судлалын салбарт тогтсон уламжлалд суурилсан орчин үеийн чиг хандлагад нийцсэн шинэ мэдлэг бүтээж, түгээн дэлгэрүүлдэг, улсын хэмжээний судлалын бодлого, хэтийн төлөвийг тодорхойлсон сургалт, судалгааны төв байж, өрсөлдөх чадвартай мэргэжилтэн бэлтгэхэд оршино.

Цааш унших

Гадаад хэл, орон судлал /Испани/

Гадаад хэл, орон судлал /Испани/

Испани хэл, орон судлалын хөтөлбөр нь МУИС-ийн “Монгол улсын гадаад хэл, гадаад судлалын салбарт шинэ мэдлэг бүтээж, түгээн дэлгэрүүлдэг, тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал бүхий тэргүүлэх сургууль байж, олон улсын ижил төстэй мэргэжлийн сургуулийн жишигт хүрэх” гэсэн эрхэм зорилгын хүрээнд Монгол улсын Испани хэл, испани судлалын салбарын уламжлалд суурилсан, улсын хэмжээний испани судлалын сургалт, судалгааны төв байж, орчин үеийн чиг хандлага, шаардлагад нийцсэн шинэ мэдлэг бүтээж, хөрвөх ур чадварыг эзэмшсэн, өрсөлдөх чадвартай, нийгмийн үйл явцад ухамсартай оролцогч, амьдралын идэвхтэй байр суурьтай, оролцоот иргэн, цаашид мэдлэг чадвараа тасралтгүй хөгжүүлэх чадвартай  мэргэжилтэн бэлтгэнэ.

Цааш унших

Гадаад хэл, орон судлал /Чех/

Гадаад хэл, орон судлал /Чех/

МУИС-ийн гадаад хэлний хөтөлбөрүүд тус сургуулийн “Монгол улсын гадаад хэл, гадаад судлалын салбарт шинэ мэдлэг бүтээж, түгээн дэлгэрүүлдэг, тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал бүхий тэргүүлэх сургууль байж олон улсын ижил төстэй мэргэжлийн сургуулийн жишигт хүрэх” гэсэн эрхэм зорилго, зорилттой уялдсан, тэдгээрийг хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн билээ.

Цааш унших

Гадаад хэл, орон судлал /Польш/

Гадаад хэл, орон судлал /Польш/

МУИС-ийн гадаад хэлний хөтөлбөрүүд тус сургуулийн “Монгол улсын гадаад хэл, гадаад судлалын салбарт шинэ мэдлэг бүтээж, түгээн дэлгэрүүлдэг, тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал бүхий тэргүүлэх сургууль байж олон улсын ижил төстэй мэргэжлийн сургуулийн жишигт хүрэх” гэсэн эрхэм зорилго, зорилттой уялдсан, тэдгээрийг хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн байна.

Цааш унших