Санхүүгийн тэнхим

Санхүү

Санхүү

Санхүү хөтөлбөр нь төрийн болон бизнесийн хүрээний аль ч аж ахуй нэгж байгууллагын санхүүгийн үйл ажиллагааг төлөвлөх, зохион байгуулах, удирдах хяналт тавих чиглэлээр мэргэжлийн мэдлэг ур чадвар бүхий мэргэжилтэн бэлтгэхэд оршино.

Цааш унших

Банк

Банк

Банк хөтөлбөр нь төрийн болон бизнесийн хүрээний аль ч аж ахуй нэгж байгууллагын санхүүгийн үйл ажиллагааг төлөвлөх, зохион байгуулах, удирдах хяналт тавих чиглэлээр мэргэжлийн мэдлэг ур чадвар бүхий мэргэжилтэн бэлтгэхэд оршино.

Цааш унших

Даатгал

Даатгал

Суралцагсдад санхүүгийн болон даатгалын талаарх үндсэн мэдлэг олгож, даатгалын компаниуд болон нийгмийн даатгалын байгууллагууд, санхүүгийн байгууллагуудад даатгалын болон санхүүгийн үйл ажиллагааг зохион байгуулах, удирдах, гүйцэтгэх, хяналт тавих чиглэлээр ажиллах мэргэжлийн ур чадвар, мэдлэг бүхий мэргэжилтэн бэлтгэхэд оршино .

Цааш унших