Хууль зүйн сургууль

Эрх зүй

Эрх зүй

Суралцагсдад дэлхийн хөгжлийн түгээмэл хандлага, эдийн засаг нийгмийн хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн, хөрвөх чадвартай, эрх зүйн онолын өргөн мэдлэг, хуульчийн мэргэжлийн ёс зүй, хандлага, мэргэжлийн өндөр ур чадварыг эзэмшүүлэхэд оршино .

Цааш унших