Шинжлэх ухааны сургууль - Байгалийн ухааны салбар

Хими

Хими

Дэлхийн шилдэг их сургуулиудын жишгээр химич мэргэжилтэн бэлтгэх сургалтын агуулга, арга зүй, үнэлгээ, сургалтын орчинд тавих үндсэн шаардлагуудыг боловсруулан баталгаажуулсан энэхүү хөтөлбөр нь улс орныхоо хөгжилд далайцтай хувь нэмэр оруулах химийн шинжлэх ухааны бакалаврын зэрэгтэй химич мэргэжилтэн бэлтгэхэд оршино.

Цааш унших

Байгаль орчныг зайнаас тандан судлал

Байгаль орчныг зайнаас тандан судлал

Байгаль, нийгэм, хүмүүнлэгийн болон техникийн шинжлэх ухааны судалгаа шинжилгээнд өргөн ашиглагддаг хамгийн сүүлийн үеийн эрчимтэй хөгжиж байгаа салбарын нэг нь зайнаас тандан судлал, газарзүйн мэдээллийн систем, оронзайн мэдээллийн салбар билээ.

Цааш унших

Геофизик

Геофизик

Геологи, геофизикийн тэнхимд “Геофизик” мэргэжлээр мэргэжилтэн бэлтгэх бөгөөд Геофизик, Ашигт малтмалын эрэл хайгуулын геофизик, Инженер геофизик, Астрономи зэрэг чиглэлүүдээр сонгон суралцах боломжтой.

Цааш унших

Математик

Математик

Хол явахад газар зүйн мэдлэг, хүнтэй танилцахад уран зохиолын мэдрэмж хэрэг болдог бол дэлхий ертөнцийг ойлгоход, түүнийг танин мэдэхэд математик боловсрол ач тустай байдаг.

Цааш унших

Биохими

Биохими

Монгол Улсын засгийн газраас тавигдаж байгаа хэд хэдэн хөтөлбөрийг шийдэх боловсон хүчнийг бэлтгэхэд төгсгөж байгаа биохимичдийн биологи, химийн суурь мэдлэгийг гүнзгийрүүлэх, нөгөө талдаа бусад байгалийн ухааны мэдлэгийг өргөсгөх орчин үеийн шаардлага тавигдаж байгаатай холбоотой энэхүү хөтөлбөрийг шинэчлэн боловсрууллаа.

Цааш унших

Биологийн нөөцийн менежмент

Биологийн нөөцийн менежмент

Биологийн нөөц судлалын чиглэлээр онолын болон практик суурь мэдлэг эзэмшсэн бакалаврын зэрэгтэй боловсон хүчин бэлтгэх зорилготой.

Цааш унших

Багш, байгалийн ухааны боловсрол (Физик)

Багш, байгалийн ухааны боловсрол (Физик)

Энэхүү хөтөлбөрийн зорилго нь физикийн шинжлэх ухаанд суурилсан ЕБС-ийн бүрэн дунд боловсролын байгалийн ухааны /физик/-ийн багш мэргэжилтэнг дэлхийн шилдэг сургуулиудын жишгээр бэлтгэх бакалаврын боловсролын агуулга, арга зүй, үнэлгээ, сургалтын орчинд тавих үндсэн шаардлагыг баталгаажуулж, хэрэгжүүлж, хөгжүүлэхэд оршино.

Цааш унших

Багш, байгалийн ухааны боловсрол (Биологи)

Багш, байгалийн ухааны боловсрол (Биологи)

Биологийн системд явагддаг биологийн хууль, зарчмын онол, туршлагын аргуудтай танилцаж цаашид тэдгээрийг ашиглан бие даан сургалт, судалгаа явуулах ерөнхий арга барил, чадвартай болсон байх, ерөнхий боловсролын сургуулийн дунд болон ахлах ангийн сурагчдад лабораторийн болон дадлагын хичээлийн сургалт, судалгаа явуулах зэрэг чадварыг эзэмшинэ.

Цааш унших

Багш, байгалийн ухааны боловсрол (Хими)

Багш, байгалийн ухааны боловсрол (Хими)

Энэхүү хөтөлбөрийн зорилго нь химийн шинжлэх ухаанд суурилсан ерөнхий боловсролын сургуулийн бүрэн дунд боловсролын байгалийн ухаан, химийн багш мэргэжилтэнг дэлхийн шилдэг сургуулиудын жишгээр бэлтгэх бакалаврын боловсрол олгох сургалтын агуулга арга зүй үнэлгээ сургалтын орчинг баталгаажуулж хэрэгжүүлэхэд оршино.

Цааш унших

Газар зүй

Газар зүй

• ШУ-ны нэгээхэн салбар нэгж болдогийн хувьд боловсрол, шинжлэх ухаан, ХАА, бизнес, нийгэм эдийн засгийн бүхий л салбарт эрэлт хэрэгцээ шаардлагатай байдаг мэргэжил юм.

Цааш унших

Физик

Физик

Физикийн тэнхим нь Физик мэргэжлээр үндсэн мэргэжилтнээ бэлтгэх бөгөөд Онолын физик, Хатуу биеийн физик, Спектр судлал, Цөмийн физик, Материалын физик, Физик электроник, Биофизик зэрэг чиглэлүүдээр мэргэшил олгоно.

Цааш унших

Багш, байгалийн ухааны боловсрол (Газарзүй)

Багш, байгалийн ухааны боловсрол (Газарзүй)

Боловсрол, шинжлэх ухаан, ХАА, бизнес, нийгэм эдийн засгийн бүхий л салбарт эрэлт хэрэгцээ шаардлагатай байдаг мэргэжил болохын хувьд газарзүй нь байгаль нийгмийн юмс үзэгдлийн мөн чанар, зүй тогтол, хувирал өөрчлөлтийг судалж байршлын онцлогт орон зай цаг хугацааны хувьд дүгнэлт хийдэг юм.

Цааш унших

Биологи

Биологи

Биологи ба холбогдох шинжлэх ухаан, технологийн салбарт шинэ мэдлэг бүтээж, түгээн дэлгэрүүлдэг, тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал, улс орын хөгжилд хувь нэмэр оруулж чадах бакалаврын зэрэгтэй боловсон хүчин бэлтгэх зорилготой.

Цааш унших

Экологи

Экологи

Экологи бол организмын тархац, элбэгшлийн зүй тогтлыг судалдаг биологийн шинжлэх ухааны салбар юм.

Цааш унших

Хот ба бүс нутгийн төлөвлөлт

Хот ба бүс нутгийн төлөвлөлт

Хот ба бүс нутаг төлөвлөлт нь Монгол улсад шинээр үүсэн хөгжиж орчин үеийн нийгэм, эдийн засаг, хотжилт нутагшил, суурьшилтын тогтолцоонд нийцсэн хот ба бүс нутгийн бодлогыг улам ихээр шаардаж байна.

Цааш унших

Биотехнологи

Биотехнологи

МУИС-н Биологийн тэнхим нь Биотехнологийн бакалаврын сургалтыг хариуцан явуулах бөгөөд энэхүү хөтөлбөр нь биотехнологийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг үйлдвэр аж, ахуйн газар, эрдэм шинжилгээний хүрээлэн, их дээд сургуулиудад ажиллах мэргэжилтэн бэлтгэх зорилоготой.

Цааш унших

Газар зохион байгуулалт /төлөвлөлт, кадастр/

Газар зохион байгуулалт /төлөвлөлт, кадастр/

Газар зохион байгуулалт, газрын үнэлгээ, газрын кадастрын мэргэжилтэн нь газрыг үр ашигтай эзэмших, ашиглах, хамгаалах нөхөн сэргээх, сайжруулах, дэвшилтэт арга ухаанаас суралцан газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах ажлыг улс, орон нутгийн хэтийн төлөв чиглэл, газар ашиглалтын зориулалттай уялдуулан зохион байгуулах, газрын эрх зүйн харилцааг хэрэгжүүлэх, түүнд дүн шинжилгээ хийх, холбогдох баримт бичгийг боловсруулах онол аргазүйг эзэмшсэн, газрын кадастр, зураглал бүртгэлийн ажлыг гүйцэтгэх чадвартай мэргэжилтэн бэлтгэдэг хөтөлбөр юм.

Цааш унших

Багш, математикийн боловсрол

Багш, математикийн боловсрол

Мэдээлэл, түүний технологийг оновчтой ашиглан суралцагчдад мэдэх, бүтээх, бие даах, нийгэмшин амьдрах арга ухааныг математик боловсролын цогц чадамжтай хослуулж багшлах, судлах чадамжтай багш, судлаачдыг нийгэмд бэлтгэж өгөх замаар иргэдийн чанартай боловсрол эзэмшиж сайхан амьдрах хэрэгцээг, мөн бодит чадвартай, бүтээлч, хөгжих чадвартай ёс суртахууны эрхэм дээд төлөвшил бүхий иргэдтэй байх нийгмийн захиалгыг хангах .

Цааш унших

Геологи

Геологи

Монгол улсад шинжлэх ухааны өв тэгш суурь, онолын бат мэдлэг, мэргэшлийн дадлага сургууль, орчин үеийн судалгааны арга барил эзэмшиж Геологийн бакалаврын бүрэн хөтөлбөрийг судалж төгссөн, дотоод гадаадын шинжлэх ухааны мэргэжлийн байгууллага, төрийн болон хувийн хэвшлийн байгууллагуудад ажиллах өргөн боломжтой үндэсний мэргэжилтэй боловсон хүчнийг бэлтгэн гаргана.

Цааш унших

Аялал жуулчлал

Аялал жуулчлал

Аялал жуулчлал нь орон зай, цаг хугацааны хувьд байгаль, нийгэм, соёл, эдийн засгийн юмс үзэгдэлтэй хэрхэн уялдаж буй шинжлэх ухаанч мэдлэгийг эзэмших, практикт нэвтрүүлэх чадвар бүхий мэргэжилтэнг бэлтгэхэд оршино.

Цааш унших